Categorieën

Viefkop

Viefkop

Doar gebuurt wat!

Doar gebuurt zô völle, det het ôôngeluk op de Aalpolsweg de kràànte, normaal gesprökk’n, neet haalt. Ôk, oaver det deerntje, det mill’n op .n Smidsbeelt, duur een knipgat rit, zöj’ neet wat in de kràànte vind’n. Ja ech, doar zit noe al wier een grôôt gat op ’n Beelt.

Lees verder

Viefkop

Vakàààntie

 Wie bint er an touw. À’k het good begriepe goaw we neet meer zô vaake en neet meer zô veer. Ik marke der neet völle van. Ik kenne lèu die goat à joar’n noar Texel en ôk dit joar bint ze der à wier drei kèèr e wes. Ik had ze nog wal e waarschouwt vuur det rèèg’nwölkske boam’n det eiland.

Lees verder

Viefkop

Toergekte

Ankômm’nde wekke is ’t wier Toer de Frààns. Al in de vieftiger joar’n raak’n wiej, as wichter, besmet met het toervirus. Zô gauw as de toer begun, wörd’n de zwart-witte kràànt’nverslaag’n an de muure van ôônze kleine sloapkamer, tweie biej tweie, e plakt. Noa drei wekke was ter gen muure meer te bekenn’n.

Lees verder

Viefkop

Drei ôôle bèume

Hèèl lange zeej’ ze in het Hoolt’nse. Mà, zô in één kèèr bint ze vôt. Doar wördt e kapt in de bos, zegt ze dan. ‘N èèrst’n dent er zô van ’n één’n op ’n ààndern dag neet meer was, was de Julianabôôm uut 1938, op het plein vuur de ôôle schoole an de grôôte weg. De ôôle Koningslinde môs snèuveln vuur de nieje rotonde. De nieje tied grip in Hoolt’n keihard um zich hen en vret zich ne weg van Schöppert noar Boer Biet. Één van de laatste lèu diet zich nog hard maak’n vuur den bôôm was Jan van Sèèns, Jan Aaftink van de melkwinkel. Hij had er as klein keerltje biej e stoane toen het bèumke wörd’n e pot. “Den kan mà zô neet weg, det is ne Julianabôôm!”. Uut Riess’n kwam gen genade, mà de botte biele. Vuur dat er ôk mar ééne arg in had, was e vôt. Gen mèènse kon toen bedèènk’n det Jan ‘m zô rap achternoa zôl goan. Altied good te passe, goodlachs en röstig op de achtergrôônd was hij der altied. Aj’ zundags biej het èèrste het veeld op kwamm’n stun Jan kloar um oe de lott’n van de supportersvereniging an te smeer’n. Ofgelôôp’n joar nog, is e riddert in de huusorde van de Fienpreuvers. Saam’n met zien Betje vuurzagg’n ze Hoolt’n joar’nlàànk van melk, joggert en kèèse. Netuurlijk, de melkwinkel zit à wier tied’n dichte en zie genött’n à joar’n van ne dik verdeend’n ôôld’n dag, mà toch schrik ie, at te der dan in één kèèr neet meer is.

Lees verder

Viefkop

Kassier

Van de wekke kôj’lèèz’n, det de Duutse hypotheek’n zô gekôôp wadd’n. Noe hebt ze ‘t schoap an ’t driet’n, dach ik nog. Alle bàànk’n op de flesse. Èèrs woll’n ze de lèu neet meer wat leen’n en noe hooft ze neet meer! Hoe kan het toch det die Duutsers ôôns iedre kèèr te glad of bint? Biej de gedach’n an de bàànke drèèj’n ik mien bàànkverleed’n nog is wier of. Ie zeet oe zelf as jungske wier binn’nkomm’n biej de klèine boer’nleenbàànke an de grôôte stroate. Zie hadd’n gen ne direkteur mà ne kassier. Het was ter hèèl klein en pas joar’n later zat ze in ’n Gèurd’n. Doar zag ie ze àmoal nog wark’n en ’n kassier wörd’n doar, ’n èèrst’n direkteur. Makkelijk geeld leen’n kôj in die tied ôk neet. Het verhaal was, dat àj’ een huus in Battum koch’n, môj’doar ôk mà geeld leen’n. In het Battumse was het net ààns umme, àj’ uut Hoolt’n kwamm’n, môj doar ôk mà geeld leen’n. Toen ‘k vuur de tweede kèèr met een opgestrekk’n zeil wier in Hoolt’n kwamme, um te vroag’n of het noe ech zô moeilijk was, wörd’n ik e hölp’n duur Dinant. Hij hef miej uut de deuke doane, det er gen probleem was en dà ‘k ‘t makkelijk op kon hoost’n. Gek hè, het bint mar een paar naam’n diet miej biej bint e blèèm’n. Ôôndertuss’n zit de bàànke à joar’n op de de stèè van Grôôt’n Teunis. Zô of en touw trek ik ter nog wal is wat uut de muure. Binn’n zeej praktisch gen mèinse meer. Hôôguut, op ofspraak, ne duur’n manager. De bàànk’n greuit hoe langer hoe veerder vôt van de lèu.

In het begin hà ‘k hèèmoa gen spoarbàànkbeukske. Det was neet nèurig. Mien kapitaal stun op ’n bozem, in ne sigaar’nkiste. Zèum grôôte waag’nraa en een betje klein geeld. Ieder joar krèè ‘k ne rieksdaalder van opa. Grôôt was mien verdreet, dè ‘k ze in môsse ruil’n, umdet ze ongeeldig wödd’n. Vanof die tied kwam der een spoarbàànkbeukske. Völle geeld hef ter nôôit op e stoane. Ie krèèg’n waj’ nèurig wadd’n en meer was ter neet. Met daj’ an ’t verdeen’n kwamm’n, heul ie mangs wat oaver en det brach ie noar de bàànke. Later krèèj’ oen lôôn op de lôôp’nde rekkening. Det was makkelijk en het brach ôk nog rèènte op. Ôk à wier uut de tied. Rèènte kriej neet meer, nôh ja op de spoarrekkening een verdomd klein betje. Vuur de betaalrekkening’n möj betaal’n en rèènte, onmeunig völle, àllèène àj rôôd stoat. En det àmoa umdet het zô makkelijk was. Biej de bàànke, ik zôl neet meer wèèt’n wie ter nog warkt. Het vertrouwde is vôt. Het gerotzooi op ‘n computer helpt er ôk à neet an met. Het dut miej verlang’n noar het ôôlderwetse beukske en nog meer noa miene waag’nraa. Det brach neet wat op, mà kost’n ôk niks en ie konn’n der van tied tut tied nog noar kiek’n. Wis en waarachtig.

De Vèèrkàànte Viefkop

Viefkop

Echte supporters

Hej’ oe wal is of e vroag’n, wat de ech’n bint? Vaake bint er det neet zô völle. Ja, as ’t merakels good geet, dan zeej’ ze in één kèèr wier. Nemt de rôôd zwart’n, zie bint dèirdes e wörd’n en e promovèèrt noar de vèèrde klasse. Noe mà hopp’n det ze de èèrste vief wedstried’n volgend seizoen wint, dan hebt ze in één kèèr wier dubbel zô völle anhang. Het is zô, as ’t good geet, wil iedereene der biej heur’n. En dan ôônze Blauwwitters, zie doot volop met um promotie noar de tweede klasse en nog altied kan det lukk’n, mà dan möt ze wà met 3-0 winn’n, in de uutwedstried tèèg’n IJ.V.V. Het zôl môôi weer, vuur de èèrste kèèr, 2e klasse voetbal in Hoolt’n. Keerls, goat er vuur, spölt ze van de matte! Het zal gen mèènse ontgoan e weer, mà Gowhed is e promovèèrt noar de Eredivisie. Hoe is ’t mèugelijk. Zie bint zesdes in de èèrste divisie en dan toch, noa zèumtien joar, promovèèr’n. Iedereene wèèt det de Dèimter club an de Vetkampstroate spölt. Zie hebt een stadion, met 6000 plaats’n. Doar kônn’n de supporters de ofgelôôp’n joar’n met gemak in. Noe bint ze promovèèrt, duur de noacompetitie te winn’n en wat zeej’, in één kèèr stoat er meer dan vieftienduuzend man op de Brink, de voetbalheld’n an te moedigen. Dèimter is ontploft, mà gelukkig is ter niks verneeld.. Het is àmoa hosanna. Iedereen zweeft met ’n kop duur de wolk’n. Gowhed hef Dèimter wakker e maakt. Vanof disse wekke stoat ze hoppenlijk wier met bèire beene op de grôônd en blif de stemming net zô good as biej de huldiging. Of möj’ oe harte vaste hôôld’n as Ajax en Zwolle noar Dèimter komt. Kump ter dan wier nen ontploffing met puunhèupe in de stad? Wie wacht het of en zölt het beste der van hopp’n. In Dèimter is de geest uut de flesse. Hoe zôl het goan biej de Hoolter supporters van Dèimter. Doar bint er nog hèèl wat, diet eerder noar de de rôôd-gell’n gung’n. Zôll’n ze de weg noar de Vetkampstroate nog wèèt’n? Doar bint er ôk ne hàànd vol, diet al die joar’n trouw op Dèimter an bint e reist um te kiek’n noar de roemruchte club van Leo Halle. Det bint de ech’n. Loaw we hopp’n det Gowhed het kômm’nde seizoen eredivisiewaardig is. Loaw we hopp’n det de tribunes en nôôdtribunes mudjevol zit. Det er allèène mà voetbal is te zeen en gen gebek en gescheel. Det de held’n, diet tut halfgod bint promoveert, neet met pek en veer’n wordt verbràànd. Zelf nem ik miej vuur um miej is wier is te loat’n zeen biej de rôôd-zwart’n. Of det lukt, ik wèèt ’t neet. Het geet miej as zôvölle lèu, èèrs resultaat en dan pas kump de wille um der biej te will’n heur’n. Het möt eigelijk net àànsumme. Ie möt er altied weer vuur oen clubje, vuural in slechte tied’n. Wis en waarachtig.

 

De Vèèrkàànte Viefkop

Viefkop

Zoaterdag, wasdag

Met ne deep’n plons loa ‘k miej in bad zakk’n. Lekker, èèm’n de kladd’n van de Pinksterdaag’n der wier of wass’n. Wat heiw w’t toch good vuur mekaa.

Lees verder

Viefkop

’N euldst’n van Oaveriessel

Vuurige moand is ze störm’n. Janna Noordkamp-Schoneveld uut Battum. Honderdenzes joar is ze wörd’n en tut op het leste reedelijk gezôônd. Vuur een joar of dreie trugge ha ‘k het vuurrech um met eur te proat’n. Zie veul’n zich hèèmoal neet ôôld. Wat zeg ik, alles wat ôônder eur honderste völ, heur’n biej het jôônk weer.

Lees verder