Categorieën

Dàànkbetuuging

Wat zôl mien va oen stukske toch geerne lèèz’n hemm’n. Hij hef toch zô onmeunig völle spiet e had, det e in nèèngtien achentachtig zôônder ofscheid te nemm’n van de Hoolterlèu noar äns ààns hen ging. Hij hef ziene leste joar’n kort biej miej, zien zönne, e wônt. Vèèr môôie joar’n hè ‘k ‘m biej miej e had. In Hoolt’n kwam e wiej ôk nog rèègelmoatig biej Niejkààmp, want al was e ôôit tàànnedokter e wes, hij luss’n geerne zeutigheid.

Op 28 februari hef e dan toch zien’n lest’n oasen uut e bloaz’n. Wiej, ziene wichter wadd’n der àmoal biej en hebt ‘m in ôônze arme heul’n, toen ’t zwoar had. Hij lig noe in Hoolter grôônd, mill’n tuss’n ziene ôôle petiënt’n. Schuuns achter zien graf köj’ ’n steen zeen van Jante Traanman.

Zô lig e dan kort biej zien’n ôôle buurman, net zô at ze beire wônt hebt an de Pastoriestroate. Disse dàànkbetuuging kwam van Paul Steun’nbarg, de zönne van ’n ôôld’n tandarts. Het is een stukske geschiedenis van Hoolt’n wat hiermet of e slött’n wordt en doarumme wo‘k ‘t toch met oele deel’n.

Het lèèm’n geet vedan en hoe. Dôônderdag krèèg’n de Fienpreuvers ’n slöttel van börgemèister Hoflàànd en dan is’t gebuurt met de röste. Vriejdagoamd trök ne Fienpreuversbusse duur Hoolt’n en op meerdere plaats’n was het in één kèèr onmeunig drôk. Meerdere Hoolter wörd’n compleet oavervall’n en e riddert. De slachtoffers vund’n het mà wat môôi. Hoolt’n dreun’n zoaterdag op zien grôôndvest’n, toen ’t ne grôôt’n optoch duur Kèunedarp trök.

Duuzenden hebt er van genött’n. Het weer wark’n met, de kroeg’n wadd’n stààmpvol. Moandag- middag haal’n de carnavallist’n de tillevisie met het fietspolonaise rekord. Een machtig môôi gezichte, al die verklèède jonge lèu, in een làànk zunnig lint, op de fietse. Prins Peter de Tukker bedàànkt.

De Hoolter lôch van de Go-Wed busse hef de Dèimtersen good e doane, met ne historische oaverwinning van 0-1 op aartsrivaal PEC Zwolle, met dàànk an het biezundere idee van de Hazelnootridders. Het zôl miej neet verwôôndern àj’ de busse vanof noe alle wekke duur Hoolt’n zeet jaag’n. Het carnaval lig wier achter ôôns en in de lieste van dàànkbetuuging’n möw we ôônze gemeente neet vergett’n.

Doar wördt wà vaake kàànkert, mà in de hoed wèè we ôk àmoa wà det het zô gek nog neet is. Wiej hebt de börgemèister en verschillende wethôôlders in t darp e zeene. Ôk de vèègwaag;ns wadd’n à wier rap in de Hoolter stroat’n. Doar maw we ze bes vuur bedàànk’n, het lik zô normaal mà det is het neet altied. Carnaval in Hoolt’n is hèèl wat ààns as in Riess’n.

Het is in Hoolt’n kultuur, ôj’t doar noe met eens bint of neet. Doar heurt ôk ne wethôôlder van kultuur biej, ôk al möj’ dan oaver oen eeg’n schaduw hen stapp’n. Volgend joar möw we ôk wier wat niejs te vertell’n hemm’n, dus à vaste bedàànkt, wiej goat vuur de börgemèister en drei wethoolders, wis en waarachtig.

 

De Vèèrkàànte Viefkop