Categorieën

Demonstrèèr’n helpt (mangs)

Wiej hebt het könn’n zeen. In vèèr provincies hebt ze de stikstofrèègels oaver boord egôôit. In Grönning’n neet en doarduur wadd’n de boer’n doar dubbel zô helg. Zie rèèd’n dwars duur ofrastering’n en de zwoare duure van het provinciehuus wörd’n eramt. De provincie hef angifte edoane. Zie wèèt neet wie det hef edoane? Nôh de boer’n met mekaa. Noe köj’ oe ofvroag’n of det àmoa duur de bèugel kan. Ie könt oe ôk ofvroag’n, hoej’ oe, met een gummiekluppeltje, könt verdedigen tèèg’n helge boer’n op trekkers. Gelukkig is het biej een paar bebläuwde köppe eblèèm’n. Ie könt oe ofvroag’n woerumme of de provincies de klokke neet liek hebt hang’n. Ie könt oe ôk ofvroag’n woerumme of de provincies kennelijk nog veerder goat met hun rèègeltjes as Den Haag.

Den Haag, tèèg’n de tied dàj’ dit ôônder ôôg’n kriegt hebt ze Den Bilt en Den Haag vuur de tweede kèèr bezoch. Het is te hopp’n det het neet uut klauw’n löp, want de kààns is grôôt det er nog völle meer ontevrèèd’n lèu noar de Hofstad trekt, um te loat’n heur’n det ze ’t neet eens bint met het beleid. De zalvende woord’n op de tillevisie bint uut ewarkt. De plattelàànders loat zich heur’n. Blieft röstig, blieft oe gedrèèg’n, doar is à armood genog in de wereld.

Met gekromde tèène kieke wiej noar Turkije en Syrië. De kanonn’n beuldert en de strafmoatrèègeln vleegt alle kàànt’n uut. In één kèèr zitte wiej in het kààmp van Assad, ie wèèt wà, den man woet alles met begunn’n is. Ôôndertuss’n könt de lèu van IS vriej de kààmp’n uut lôôp’n, op weg noar ne onzekere toekomst vuur ôôns àmoa. Hoe lange heult Ruslàànd zich nog hèinig? Doar kump zô völle niejs oaver den beeldbuis, dàj’ het àmoa neet meer könt verwark’n. Ôôndertuss’n drèèit ôôns wereldje, een greuidje meer of minder, gewoon vedan. Ne storm oaver Japan, onröste in Zuud Amerika, oorlog in Jemen, protest in Catalonië, trammelant in de Haagse road en in Drèènte een gezin, wachtend op het èine der tied, het zal toch neet woar wèèr. Het wördt tied um te demonstrèèr’n, al helpt det neet altied.