Categorieën

Gemeente gaat actief invulling geven aan energiebeleid

HOLTEN – De gemeente Rijssen-Holten onderneemt een ruimtelijke zoektocht om te kijken hoe de gemeente invulling geeft aan haar eigen energiebeleid. De gemeenteraad heeft ingestemd met het aanbod om in de toekomst 178,4 GWh groene energie per jaar op te wekken en een reductie van CO2 uitstoot in 2030 van 41% (ten opzicht van de uitstoot in 1990). De gemeente wil nu starten met een onderzoek om te kijken hoe het gemeentelijk bod van 178, 4 GWh en de doelstelling van 41% reductie concreet te gaan maken. In de context van Rijssen-Holten is 41% reductie een realistische en haalbare doelstelling. De gemeentelijke energievisie ligt hieraan ten grondslag. In die visie staan verschillende scenario’s benoemd die worden ingezet.

Windenergie

Er is door de gemeenteraad eerder nagedacht over de vraag waar grondgebonden zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Nu dient de vraag beantwoord te worden op welke locaties er windenergie opgewekt kan worden. Het adviesbureau Bosch & van Rijn start hiervoor met de ruimtelijke zoektocht voor het inpassen van windenergie. Dit bureau brengt in kaart waar de geschikte locaties binnen Rijssen-Holten voor windenergie zijn. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Het is de bedoeling dat de opbrengsten van windenergie zoveel mogelijk lokaal ten goede komen. Daarbij hoort een duidelijk participatietraject.

Participatie

Gemeente Rijssen-Holten vindt het belangrijk dat inwoners meedoen bij het in beeld brengen van de geschikte locaties. Daarom betrekt de gemeente haar inwoners bij deze zoektocht. Met elkaar worden verschillende scenario’s besproken, en op basis daarvan wordt gezocht naar geschikte locaties. Gezocht wordt naar plekken die landschappelijk het beste passen en waarvan de effecten op de omgeving het geringst zijn. Om dit proces goed te begeleiden is de heer Pierey van bureau Over Morgen ingeschakeld. Dit bureau zet zich in voor een proces waarbij inwoners actief kunnen meedenken over de verschillende scenario’s. De scenario’s worden gebouwd op basis van de zoektocht naar ruimtelijke mogelijkheden. Met elkaar wordt afgetast voor welke oplossingen draagvlak bestaat. Ook wordt in dit traject aandacht besteed aan de mogelijkheden voor (financiële) participatie, zoals deelname in windprojecten waarbij er jaarlijks een vergoeding wordt uitgekeerd. De gemeente is van plan om in het voorjaar 2021 conclusies te kunnen trekken.

Regionaal

In de raadsvergadering van 28 mei 2020 is de concept regionale Energie Strategie Twente besproken. RES houdt het realiseren van hernieuwbare energie in. Deze energie kan zowel met zonneparken als met windturbines worden opgewekt. Dat moet nu verder worden uitgewerkt, met als criteria: bijdrage aan de landelijke doelstelling, ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en kosteneffectiviteit.