Categorieën

Lezerspost: Reactie op column Boswachter Nijveld

Boswachter Ine Nijveld heeft met enige regelmaat een column in de HoltenExtra. Op een toegankelijke manier beschrijft ze de natuurproblematiek op de Sallandse Heuvelrug. Helaas sluipen er in het proces van toegankelijk maken soms enige halve waarheden en weglatingen. Nijveld heeft in de HE van 7 mei goede hoop dat de 25 Zweedse korhoenders die onlangs zijn uitgezet, gaan overleven. Al jarenlang worden er korhoenders uit Zweden gehaald, maar het gaat heel slecht met de populatie. Dat kan, zoals de boswachter aangeeft, voor een groot gedeelte te maken hebben met het verminderde aanbod van insecten (voor de kuikens) als gevolg van de hoeveelheid stikstof in de bodem.

De neerslag van stikstof is in de afgelopen jaren niet of nauwelijks afgenomen. Het onderhoud van de heide is niet veranderd. De vraag is waarop de hoop is gebaseerd dat de recent losgelaten korhoenders het wél gaan redden en voor nageslacht gaan zorgen. Staatsbosbeheer heeft steenmeel gestrooid om de effecten van de stikstof in de bodem te verminderen. Volgens de Natura2000 Herstelstrategieën (H4030 Droge heiden – update 2020), § 5.2.2, is het toedienen van steenmeel een maatregel waarvan verwacht wordt dat ze effectief zou kunnen zijn op aanzienlijk verzuurde bodems. “Aangezien er nog weinig bekend is over de middellange termijneffecten, is grootschalige uitvoering van deze maatregel nog niet aan de orde (…)

Ervaring met de toepassing, effectiviteit en mogelijke risico’s van steenmeeltoediening in Droge heiden is op dit moment nog te beperkt om over te gaan tot grootschalige toepassing”. Beschouwt Nijveld de Sallandse Heuvelrug als een gebied waar Staatsbosbeheer mag experimenteren met steenmeel? De boswachter geeft aan dat natuurbeheerders niet veel meer kunnen dan de overheidsmaatregelen uitvoeren. Totdat de Raad van State een eind maakte aan de Programmatische Aanpak Stikstof stond Staatsbosbeheer echter vierkant achter dit programma dat extra uitstoot van stikstof mogelijk moest maken.

De organisatie is nooit in de bres gesprongen voor natuurbescherming, voor terugdringen van de hoeveelheid stikstof. Wel was Staatsbosbeheer bereid om een heel groot stuk bos te kappen in de (weinig onderbouwde) verwachting dat insecten dan vanuit omringend gebied naar de heide zouden gaan. Dit is niet de oplossing. Nijhuis heeft absoluut een punt waar zij zegt dat de stikstofdepositie omlaag moet! Pas als aan die voorwaarde is voldaan, kan er aan maatregelen worden gedacht om de omstandigheden voor het korhoen te optimaliseren.

 

Coen van Dongen

Helhuizen