Categorieën

Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 zonder instemming Rijssen-Holten aangeboden

HOLTEN – Op 9 juli 2021 heeft Louis Koopman als voorzitter van de stuurgroep RES Twente de RES Twente 1.0 opgeleverd aan het Nationaal Programma RES. Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) vindt een uitwerking plaats waar en hoe elektriciteit op land duurzaam opgewekt kan worden. De RES Twente 1.0 is vastgesteld door 12 Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van de waterschappen Vechtstromen, Rijn & IJssel en Drents Overijsselse Delta en Provinciale Staten. Alle Twentse gemeenten, op Enschede en Rijssen-Holten na stemmen in met RES Twente 1.0.

In Enschede zijn ze er nog niet uit en Rijssen-Holten heeft na alle commotie rond de plannen tot plaatsing windmolens besloten de besluitvorming te koppelen aan de resultaten het participatieproces in de gemeente. Het College van B&W van de gemeente Rijssen-Holten steunt nog wel de gezamenlijke ambitie om 1,5 TWh duurzaam op te wekken en de warmtetransitie te realiseren. Maar ze gaan eerst kijken of er ook alternatieven zijn. De volksvertegenwoordigers van de Twentse gemeenten hebben bij vaststelling aandacht gevraagd voor onder meer de betrokkenheid van de omgeving in het proces, gezondheid en landschappelijke inpassing. “Op weg naar RES Twente 2.0 is volop aandacht voor de uitwerking hiervan,” vertelt Louis Koopman, voorzitter stuurgroep RES Twente.

“Zo gaan we aan de slag met een regionale plan-MER. Dit was al opgenomen als vervolgstap in de RES Twente 1.0. en sluit ook aan bij de uitspraak van de Raad van State en de reactie van de staatssecretaris hierop. Verder houden we de resultaten van de onderzoeken van het RIVM nauwlettend in de gaten en trekken samen op met de GGD Twente als het gaat om de volksgezondheid. Zo brengen we milieu- en gezondheidseffecten vroegtijdig in beeld, kan een lokale doorvertaling worden gemaakt en kunnen we waar nodig het proces bijsturen.”